Frågor? Ring oss på:

+46 (0)46 235 240

Leveransvilkor

LEVERANSBESTÄMMELSER SBPR 2011:1

Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, gällerr vid köp från medlemmar i Svensk Branschförening för Profil- och Reklamprodukter (SBPR).

Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av kö- paren eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och – i förekommande fall – innan varan bearbetats. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Under alla omständigheter förlorar köparen rätten att åberopa fel om inte reklamation gjorts två månader efter det att varan mottagits.

Returer

Prover krediteras ej. För fullgod vara finns ingen returrätt. Returnerade varor skall vara packade i originalför- packning och ej vara använda eller bearbetade.

Säljarens Ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet, utöver kreditering av felaktig leverans alternativt ersättningsleverans, för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av köpesumman. Vid specialproduktion kan inte ersättningsleverans ga- ranteras. Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara. För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan är säljaren ersättnings- skyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida. Uppgifter i marknadsfö- ringsmaterial och annan produktinformation är bindande endast om det skriftligt avtalats.

Original

Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga. Vid förvanskning är original som sänts digitalt, har säl- jaren inget ansvar. Säljaren har inget ansvar för om av köparen inskickade original gör intrång i tredje mans rätt. Leverans sker Ex Works Incoterms 2010, om inget annat avtalats. Tidpunkt för utleverans från säljaren ska avtalas särskilt.

Tvist

Eventuella tvister avgörs av svensk domstol och med tillämpning av svensk rätt. 

Back to top